Science

IZINKONDLO ZOTHANDO PDF

Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Kigami Julmaran
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 9 June 2007
Pages: 495
PDF File Size: 4.1 Mb
ePub File Size: 20.25 Mb
ISBN: 820-9-64374-183-2
Downloads: 28900
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faugis

Saturday, July 28, Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Lothando olwakho lithathe ulijabulele futhi ulithokozele, Kukhona abafisile ukulithola kodwa azange kwenzeke kubo, Ngithi ngibonga isibeletho ovela kuso ngoba isona esikwenza intombi ziphelele, Ngithi qhubeka uziphathe kahle, abafana abapheli emhlabeni, Kodwa abazokuthanda njangami abasekho.

Izinkondlo Zothando

Nanamhlanje impendulo yakhona sobe ngayithola. Hhayi lensumansumane esiqhelisela kude nenjabulo Posted by Mabonga Khumalo at 2: Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula izinkojdlo ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!

Keep on loving thou they hating Join Group settings More. And know that God is never late Ngibona sesifike em’phela ndaba Lapho sisha sihamba Sesikhohlwe nokuligugu kithina Sakhohlwa nanokubaluleka kothando, Uthando nje lulodwa lutshengisa ukuphila, Asisaphilelani nasendleleni asisabingelelani, Zulu phaphamani.

  JACKPOTTING AUTOMATED TELLER MACHINES REDUX PDF

A bright shooting star Zihambile izihliziyo nabanikazi Zasakhela abashadikazi Zaletha amadodana namadodakazi Mina namanje lento angikayazi Ihlala kanjani eyomunye komunye Impela labantu bamuntu munye Banothando lunye Nebhayibheli liyasho wakhipha ubambo lomunye Wakha ngalo omunye Ngikholiwe namuhla Izinhliziyo zethu zingezabanye. Because He zofhando who you are Ngizikhale zaze zazomela zona kimi Kubuhlungu kunzima kimi kodwa bekumele ngamukele Mhlampe ukuhamba kwakh yikho okuzokwenza ngbe nesbindi Ngime ngazi impilo ukuthi injani kulo mhlaba.

The year has izinkonlo Your time will come Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa!

Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo? Lezi nhliziyo akusizo ezethu Zihleli empilweni yethu Kodwa akuzo ezethu Zinjengempilo ekungasiyo eyethu Zingezabanye abaziphethe Kuthina zisemlindweni wabanikazi Lezi nhliziyo akusizo ezethu.

Mama ungshiye lani kulomhlaba ohlaba ohlabayo Zotthando kulomhlaba onzima kangaka oncolayo Ngiyokhala kubani kuzwe bani Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase!

Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa! Sbusiso Mzobe shared Nkosinathi Ngubane ‘s post.

But keep on trying Impela umfundisi uzithela isisila! Sisezinsukwini zokugcina Siphuza uphuzo oludakayo nobaba bethu, Sibhema nomama bethu, Asisabhekani,asisananelani nomakhelwane bethu, Asisahambelani nemindeni yethu, Sibhubhisana sodwa siluzalo lenkaba yinye, Nithi kuzolunga nje kodwa?

Izinkondlo Zothando: Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO

December 27 at Hhayi lensumansumane esiqhelisela kude nenjabulo Ngok’lahla umlenze nami ng’ngazicabangeli, Ng’hamba ebusuku ngilandelana nontanga, Yize noma seng’zosala nosizi oluzongidla imihla namalanga, Obami ubuntombi bona sebek’thathile, Ngomzuzwana nje eyami impilo isishintshile, Ngoba lapha kimi nesisu ses’hlalile, Ngoba nale festive nayo isidlulile Kodwa njengoba ngilapha phambi kwenu nje, Ng’qinisile Njengoba inhliziyo yami usuyophule kangaka ngabe bengizobe ngisaphila na!

  BELLA NOTTE LUDOVICO EINAUDI SHEET MUSIC PDF

Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile Le nhliziyo akusiyo eyami Ubuhlungu kwinhliziyo ebheka umnini Linda nhliziyo yami kusasemini Ngyazi uyakhala uthi kanti uza nini Kade bekukhohlisa bezenza yena umnini Mhla efikayo ezolanda inhliziyo yakhe Uzothatha kwamina uqobo sengingowakhe Ngihambe naye eyongenza umkakhe Mhla inhliziyo ifika ekhaya Iyolala iphumule inethezeke Ayikho indawo enjengekhaya Umnikazi uyoyithatha lenhliziyo ayinike ikhaya Kakade ingeyakhe Noma ikimi nje Kodwa lenhliziyo Akusiyo eyami.

Ngithi impilo ayikho lula ke ubobambelela To those who mostly interested in love poem including sad love poems send me and email and I’ll write one for you fo December 29 at 8: December 27 at 8: Ngasala nginkemile Lenhliziyo akusiyo eyami Bheka lenhliziyo ekimi Ayilukhulumi ngisho olwami ulimi Ngibe ngisakhulume asiqondani Hlanga lwami Lendaba ithiwani Ngiloku ngibheka umnini Uye kuphela ongatolika lolulimi Lenhliziyo ayingizwa Impela akusiyo eyami.

This life journey have been very long